Udržitelnost

Udržitelnost a dopady na životní prostředí z vlastní činnosti jsou témata, kterým se intenzivně věnují odpovědní obchodníci i dodavatelé. V rámci společné platformy se soustřeďujeme na oblasti, kde můžeme sdílet nejlepší zkušenosti a praxi.

Naši členové se mohou inspirovat a využívat zkušeností v těchto oblastech:

V rámci společných aktivit se věnujeme otázkám plýtvání potravinami, obalů a odpadů z obalů, efektivity recyklace a jaký mají společenský dopad a dopad na životní prostředí. Stále důležitější začínají být otázky přechodu na cirkulární model výroby a distribuce výrobků a celý jeho životní cyklus. Aby bylo možné vytvářet efektivní řešení, je nutná a nezbytná spolupráce. Iniciativa ECR je tou platformou, kde je možné využít potenciál znalostí a spolupráce, včetně sdílení zkušeností ze zahraničí.

Program Lean & Green - získejte přehled o dopadech vaší logistiky na životní prostředí

Stále více společností si uvědomuje potřebu dekarbonizace silniční nákladní dopravy. Není však nezbytné čekat na komerční dostupnost nových technologií. Naše zkušenosti s programem Lean & Green ukazují, že první, ale zásadní krok je získat celkový přehled o emisích z vlastní činnosti. Kolik tun CO2 společnost produkovala za rok celkově, kolik to představuje na tunu, paletu přepraveného zboží. Jaké je celkové zatížení dopadající na životní prostředí. A jakého zlepšení je možné dosáhnout v meziročním srovnání. Například lepší efektivitou a plánováním distribuce nebo zvýšením podílu vozidel s vyšší třídou Euro při modernizaci vozového parku. Ale i praktickými opatřeními na straně přepravců – pravidelnou kontrolou tlaku v pneumatikách, školením řidičů ohledně efektivity jízdy, včetně pravidelného oznamování těch nejlepších. Samozřejmě zásadní je otázka vytěžování a efektivity využití přepravní plochy/objemu vozidla.